WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

K
k-form (linjes ekvation)
kalott
kanonisk form (andragrads ekvation)
kant
kantvinkel
kapital
karakteristika
kardioid
kartesiska koordinater
    ~ i rymden
katet
kedjebråk
kedjelinje
kedjeregeln
klot, klotyta
klotsegment, klotskiva
klotsektor
Kroneckers delta-symbol
koefficient
kolonn
kolonnmatris, kolonnvektor
kombinatorik
kombinationer
kommensurabel
kommutativ
komplement
komplementvinklar
komplex analys
komplext talplan
komplext tal
komponent (ordnat par)
komponent (vektor)
komposant
kon
koncentriska cirklar
kongruens (figur)
kongruens modulo
kongruensaxiomen
kongruensfall (trianglar)
kongruenta vinklar
konisk yta
konjugat
konjugataxeln
konjugathyperbel
konjugatregeln
konjugerade komplexa talet
konkav (polygon)
    ~ vinkel
konklusion
konsekutiva tal
konstant
konstruktion
kontinuitet
konvergent (serier)
    ~ (talföljd)
konvex (polygon)
    ~ (polyeder)
    ~ (vinkel)
koordinataxlar (i planet)
    ~ i rymden
koordinater
koordinatplan
koordinatsystem (i planet)
    ~ tredimensionelt
koordinattransformation
korda
kordafyrhörning
kordasatsen
kordatangentvinkel
kordavinkel
korollarium (följdsats)
korrektionsterm (metrologi)
korresponderande addition/subtraktion
korsa (linjer)
korsvis multiplicering
kort division
kroklinje
kropp
kryss (produktmängd)
kryss (vektorprodukt)
kurva
kub
kubikrot
kubiktal
kubisk ekvation
kvadranter
kvadrat (heltalspotens)
kvadrat (plan figur)
kvadratisk ekvation
kvadratisk matris
kvadratiskt medelvärde
kvadratisk proportionalitet
kvadratkompletering
kvadratrot
kvadrattal
kvadreringsreglerna
kvadriljon
kvartscirkel
kvantifikator
kvantitet
kvintiljon
kvantor
kvarstod
kvot
kvotpolynom
kägelsnitt
källfritt fält
källstyrkan

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar