WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Subtraktion
(Fråndragning)
Aritmetik
    Addition
    Multiplikation
    Division

Att subtrahera en storhet från en annan är att söka den storheten, som säger hur mycket den ena storhet överskjuter den andra.

Räknesättet kallas subtraktion (eller fråndragning eller minskning eller eventuellt undandragande).

Storhet som säger, hur mycket den ena storhet överskjuter den andra eller skiljer sig ifrån honom, kallas differens (eller skillnad eller eventuellt rest, överskott, återstod, kvarstod).

Rest (återstod, kvarstod) kallas även återstoden vid en innehållsdivision som inte går jämnt upp.
Saldo heter resten (behållning eller underskott) på ett konto.

Den storhet som fråndras (subtraheras) kallas subtrahend, och det, från vilket subtraktionen verkställs (det som minskas) kallas minuend.

Operanderna i en subtraktion kallas ofta för termer i likhet med operanderna i en addition.

206 324 - 57 082 = 140 242
minuend subtrahend differens
(skillnad eller rest)

termer

Om flera tal skall dras från ett enda, dras först det ena talet från minuenden, därefter det andra från resten o. s. v.
Ex. 28 - 7 - 16- 3 utförs alltså   [(28 - 7) - 16] - 3 = 2, d. v. s. 28 - 7 = 21;   21 - 16 = 5;   5 - 3 = 2.

Eller dras summan av subtrahenderna från minuenden.
28 - 7 - 16 - 3 utförs då på så sätt:   28 - (7 + 16 + 3) =-2,   d. v. s. 28 - 26 = 2.

Minustecken (Subtraktionstecken)

Subtraktion betecknas med tecknet minus (-).
a - b uttrycker subtraktion mellan a och b.

Att "differensen av 6 och 2 är 4" skrivs:
6 - 2 = 4
och utläses:
"sex subtraherat med två är lika med fyra" eller
"sex minus två är lika med fyra" eller kortare:
"sex minus två är fyra" eller
"sex minskad med två är lika med fyra"

delta, eg. Δ (se grekiska bokstäver), framför en storhetsbeteckning anger differens eller ändring,
t.ex. Δl för längdändring,
       Δx=x1-x2 för ändring av x-värde (se differential).

Subtraktion och addition är motsatta räknesätt.
Subtraktion kan kontrolleras genom en addition:   14 - 9 = 5    5 + 9 = 14
Provet kallas subtraktionsprovet.   Subtraktionen a - b = c är riktig, om c + b = a.

Endast storheter av samma slag får subtraheras.

Subtraktionsuppställning

Skriv det tal, som skall subtraheras (Subtrahenden), under det tal, som skall minskas (Minuenden); så att enheter kommer under enheter, tiotal under tiotal, o. s. v. Drag siffran i subtrahenden från den motsvarande i minuenden, och skriv skillnaden rätt inunder dem; samt börja denna fråndragning från höger (d.v.s. med enheterna). Vore siffran i subtrahenden större än den motsvarande i minuenden, så tag 1 från den närmast åt vänster stående siffran i minuenden, och öka den ifrågavarande siffran med 10, samt verkställ sedan subtraktionen som vanligt. Den siffra varifrån man tagit 1, bör därför minskas med 1.
Att i räkneuppställningen ersätta tio enheter i en position med en enhet i närmast högre position kallas att växla och kan markeras genom att minnessiffra antecknas.

Om minnessiffra sätts ut placeras den ofta på hel hylla, så att den inte hopblandas med de givna siffrorna vid eventuell kontrollräkning.

Om man t.ex. från 76262 skulle dra 45346:

 
6 från 12 återstår 6; eftersom nu 2 var mindre än 6 sägs 5 från 6 återstår 1; 3 från 12 återstår 9; 6 från 6 återstår 0; 4 från 7 återstår 3.

Huvudräkning med klassiska metoder

Dela upp subtrahenden i termer och subtrahera stegvist.
  t.ex.:    245 - 128       (128 = 100 + 20 + 8)
245 - 100 = 145
145 -  20 = 125
125 -   8 = 117

Skriftlig huvudräkning med mellanled

Grundprincipen är, liksom vid addition, att varje talsort räknas för sig, med den största talsorten först:
84 - 37 = 50 - 3 = 47

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar