WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Talföljder - Serier
Serier

Talföljd

En talföljd (följd) (en sekvens, en progression) är en ändlig eller oändlig följd av tal.
Talföljd kallas även serie i äldre litteratur.

En allmän talföljd kan skrivas a1, a2, a3, a4, … där a1 står för första element, a2 står för andra element osv.
Elementen an är den n:te element.

a1,  a2,  a3,  …  an-1,  anan+1,  …

Talen a (an) kallas talföljdens element eller talföljdens term.

Talföljden kan betraktas som en funktion sådan att mot varje positivt heltal n svarar ett bestämt tal an.

Talföljden a1, a2, …, an, … tecknas ofta kortare

Talen i följden behöver inte ha olika värden, t ex 1, 2, 1, 2, 1, 2, …

För vissa talföljder kan elementen an beräknas ur föregående element genom en formel som då kallas en rekursionsformel.

T.ex.: an = an-1 + 3           (… 4, 7, 10, 13 …)

En talföljd är

växande, om an+1 ≥ an och strängt växande om an+1 > an för alla n,
avtagande, om an+1 ≤ an och strängt avtagande om an+1 < an för alla n,
monoton, om den är antingen växande eller avtagande,
oändlig, om n kan anta hur stora värden som helst,
begränsad upptill, om det finns ett tal M, sådant att an < M för alla n,
begränsad nedtill, om det finns ett tal m, sådant att an > m för alla n

Konvergent - divergent
Om talen i en oändlig talföljd närmar sig ett bestämt tal b, kallas talföljden konvergent, och b kallas talföljdens gränsvärde. En följd, som inte är konvergent, kallas divergent.

Talföljden 1/2, 1/4, 1/8, … är konvergent med gränsvärdet 0;
    -1, 1/2, -1/3, 1/4, … är konvergent med gränsvärdet 0;
    1, 0, 1, 0, 1, 0, … är divergent;
    11, 22, 33, … är divergent.
En (oändlig) decimalutveckling är en konvergent talföljd. Betrakta t.ex. det rationella talet och dess decimalutveckling 0,757575 …; den senare står för den konvergeta följden 0,7, 0,75, 0,757, 0,7575, …, vars gränsvärde är .

Aritmetisk talföljd

En talföljd, sådan att differensen mellan ett element och närmast föregående är konstant. En aritmetisk talföljd är given genom an = a1 + (n - 1) · d, varvid d kallas differensen.

Exempel: 5, 8, 11, 14, …, 5 + (n - 1)·3, …

Summan az elementen a1,  a1+d,  a1+2d,  …,  a1+(n-1)d i en aritmetisk talföljd kallas en aritmetisk summa (eller aritmetisk serie).


Geometrisk talföljd

En talföljd, sådan att kvoten mellan ett element och närmast föregående är konstant. En geometrisk talföljd är given genom an = a1·q n-1, varvid q kallas kvoten.

Exempel: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, … 1/2n

Summan av elementen a1,  a1q,  a1q2, … a1qn-1 i en geometrisk talföljd kallas en geometrisk summa (eller geometrisk serie).

Fibonacci-följden

Följden 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, … där varje tal är summan av de båda närmast föregående (definierad av rekursionsformeln fn = fn-1 + fn-2, n ≥ 3, med begynnelsevärdena f1 = f2 = 1).
När n växer mot , går fn-1/fn mot , som är proportionen i gyllene snittet.

För andra talföljder se:

Serier

Om a1, a2, …, an är en följd av tal så kallas a1 + a2 + a3 + … + an för en serie.
En serie betecknas med vanligen Σan. Elementen i talföljden kallas seriens termer.

Om serien är ändlig med n termer, så skrivs den: a1 + a2 + a3 + … + an =
Om serien är oändlig skrivs den: a1 + a2 + a3 + … =
I det senare fallet definieras delsumman (partialsumman) av de n första termerna som sn = a1 + a2 + a3 + … + an.

Ändliga serier

Aritmetiska summan

En serie, där differensen mellan två på varandra följande termer är konstant, sägs vara aritmetisk.

ai = ai-1 + d        an = a1 + (n - 1) d

Om a1 är första termen och d differensen, blir serien: a1 + (a1 + d) + (a1 + 2d) + … + (a1 + (n - 1)d).

Summan av termerna är:      

Eftersom:
Sn  =  a1  +  (a1+d)  +  (a1+2d)  +   …   +  (an-2d)  +  (an-d)  +  an [summan]
Sn  =  an  +  (an-d)  +  (an-2d)  +   …   +  (a1+2d)  +  (a1+d)  +  a1 [summan i omvänt ordning]
Sn  =  (a1+an)  +  (a1+an)  +  (a1+an)  +   …   +  (a1+an)  +  (a1+an)  +  (a1+an) [ 2·summan = n·(a1+an)]

Aritmetiska serier av n:te ordningen. Dessa kännetecknas av att n:te differensserien har alla termerna lika [(n+1):te differensserien har alla termerna = 0]. En differensserie bildas ur en serie genom att man tar skillnaden mellan på varandra följande termer.

Ex.:
Serien: 2 + 9 + 28 + 65 + 126 + 217 + 344 + 513
1:a differensserien: 7 + 19 + 37 + 61 + 91 + 127 + 169
2:a differensserien: 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42
3:a differensserien: 6 + 6 + 6 + 6 + 6
4:a differensserien: 0 + 0 + 0 + 0
Serien är alltså aritmetisk av 3:e ordningen.

Summan av en aritmetisk serie av n:te ordningen

Betrakta serien a0+a1+a2+a3+ … + ak
1:a differensserien betecknas: a0(1)+a1(1)+a2(1)+a3(1)+ … + ak-1(1)
2:a differensserien betecknas: a0(2)+a1(2)+a2(2)+a3(2)+ … + ak-2(2)
osv.
n:te differensserien betecknas: a0(n)+a1(n)+a2(n)+a3(n)+ … + ak-n(n)
(n+1):a differensserien =0 + 0 + … + 0
Summan är:        

binomialkoefficienter se hos kombinationer

Ex.: Beräkna

Serien: 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + + k2
1:a differensserien 3 + 5 + 7 + 9 + + (2k-1)
2:a differensserien 2 + 2 + 2 + + 2

Serien är av 2:a ordningen.


Med Maxima (gratis symbolhanterande programvara):

(%i1) sum (v^2,v,1,k);
Result
(%i2) sum (v^2,v,1,k), simpsum;
Result

Geometriska summan

En serie, där kvoten mellan två på varandre följande termer är konstant, sägs vara geometrisk.
Den har alltså formen: a + aq + aq2 + … + aqn-1.

ai = ai-1q         an = a q n-1

Summan är:        

Eftersom
Sn  =  a  +  aq  +  aq²  +   …   +  aqn-1 [summan]
q·Sn  =  aq  +  aq²  +   …   +  aqn-1  +  aqn [q·summan]
q·Sn-Sn  =  -a  +  0  +  0  +   …   +  0  +  aqn    [ (q - 1)·summan = aqn - a ]

Sn(q - 1) = aqn - a

Oändliga serier

Om delsummorna Sn = a1 + a2 + a3+ … + an har ett gränsvärde Sn → ∞, säger man att serien är konvergent med S, annars är den divergent. Om Sn oscillerar mellan olika värden, kallas serien oscillerande.

Ex.: Den oändliga geometriska serien a + aq + aq2 + … +  aqn + …   konvergerar om |q| < 1 och divergerar, om |q| > 1.
I första fallet är dess summa på grund av att i gäller att qn → 0.
Den harmoniska serien divergerar.

I en harmonisk följd bildar termernas inverterade värden en aritmetisk följd.
Benämningen är lånad från musiken. För att en sträng må efter hand giva tre tonerna av en durtreklang (C, E, G) måste de vibrerande längderna förhålla sig som 1/4, 1/5, 1/6, och dessa tals reciproka värden, 4, 5, 6 är en aritmetisk progression.

En alternerande serie (dvs. en serie med omväxlande positiva och negativa termer) är konvergent, om termerna är monotont avtagande dvs. an ≥ an+1 ≥ an+2.
En serie är absolut konvergent, om serien av termernas absoluta belopp är konvergent.

Potensserier

En serie av formen a0 + a1x + a2x2 + a3x3 + … + anx n + … kallas potensserie. Den konvergerar, då |x| < r, där r ett positivt tal (seriens konvergensradie). Det område, där |x| < r, har nämligen formen av en cirkel med radien r i den Gausska komplexa talplanet. Är x reellt, utgörs området av intervallet -r < x < r.
r fås ur följande gränsvärde:
  om dessa existerar.

T.ex.:
Serien har konvergensradien 1, på grund av att
Serien konvergerar för alla x, på grund av att

Taylorserie

För utveckling av en funktion i potensserie gäller följande formel:

där Rn kallas (Lagranges) restterm och

Mac-Laurin serie

är ett specialfall av Taylors (genom att sätta x0 = 0 och h = x) och gäller

där resttermen är  

Några potensserier

Funktion Serieutveckling Konvergencia ev. anmärkn.
     Binomialserier
(1 + x)n |x| < 1
(1 ± x)-1 |x| < 1
(1 ± x)½ |x| ≤ 1
     Exponentialserier
ex |x| <  Det är en Maclaurin expansion of ex.
Det konvergerar till ex för alla värden av x
e = 2,71828182846...
cosh x = |x| < 
sinh x = |x| < 
ax = ex ln a |x| < 
     Logaritmiska serier
ln(1 + x) -1 < x ≤ 1
ln(1 - x) -1 ≤ x < 1
ln x x > 0
     Trigonometriska funktionernas serier
sin x |x| < 
cos x |x| < 
Med Maxima (gratis symbolhanterande programvara):

(%i1) taylor(exp(x),x,0,7);
Result
(%i2) taylor(cosh(x),x,0,9);
Result
(%i3) taylor(sin(x),x,0,9);
Result


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar